Privacy Policy.

Privacy Voorwaarden van Renate Verweij Saloncoaching – 31 augustus 2021

In deze privacy voorwaarden leg ik jou uit op welke manier ik jouw persoonsgegevens verwerk en welke rechten daarbij gelden voor jou. Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw belangen en dus ook de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je dan ook mijn privacy voorwaarden welke van toepassing zijn op deze website en op de relatie tussen jou, als klant en mij, en waarin ik jou graag informeer over mijn privacy beleid.

1. Wie ben ik?

Mijn naam is Renate Verweij en ik ben de eigenaresse van Renate Verweij | Salon Coaching, gevestigd op Chrysantenstraat 1, 2671 KR in Naaldwijk en mijn KvK nummer is 56242417.

2. Hoe kun jij contact met mij opnemen?

Indien je vragen hebt of een verzoek wilt indienen dan kun je mij bereiken via:

Email: info@saloncoaching.nl
Telefonisch: 06 – 273 634 45

3. Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Op het moment dat jij contact met mij opneemt via e-mail, telefonisch, via mijn sociale media, via het contactformulier op mijn website, of op een andere manier jouw gegevens achterlaat bij mij om bijvoorbeeld aan te geven dat je gebruik wilt maken van mijn diensten, dan zal ik deze gegevens verzamelen en verwerken. Ook kan het zo zijn dat ik jouw persoonsgegevens heb verkregen via andere openbare bronnen, zoals sociale media of de KvK en deze persoonsgegevens zal ik in sommige gevallen ook verzamelen en verwerken.


4. Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:
o Voor- en achternaam;
o Geslacht;
o Handelsnaam van jouw bedrijf;
o Adresgegevens;
o Vestigingsadres van jouw bedrijf;
o KvK-nummer van jouw bedrijf;

o Emailadres;
o Telefoonnummer;
o Accountnamen op sociale media;

o Bankgegevens;

o Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer; en

o Overige gegevens die jij verstrekt door bijvoorbeeld een profiel aan te maken op mijn website of tijdens onze correspondentie via email of telefonisch.

Onder contactgegevens versta ik in ieder geval jouw voor- en achternaam; jouw adresgegevens; jouw emailadres; jouw telefoonnummer; en jouw accountnamen op sociale media.
Onder financiële gegevens versta ik in ieder geval jouw bankgegevens en het klantnummer; opdrachtnummer; offertenummer; en factuurnummer.

5. Met welke doeleinden verwerk ik jouw persoonsgegevens en hoe lang zal ik deze gegevens bewaren?
Ik verwerk jouw persoonsgegevens alleen wanneer dat mij op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is toegestaan. Bovendien zal ik jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Hieronder vind je de doeleinden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en de daarbij gehanteerde bewaartermijnen.

a. Contact: Heb je telefonisch, per mail, via mijn sociale media, via het contactformulier op mijn website of op een andere manier contact met mij gezocht, dan heb ik van jou jouw gegevens, zoals jouw contactgegevens ontvangen. Ik zal de inhoud van jouw bericht en jouw gegevens verwerken om te kunnen reageren op je en om contact met je te kunnen opnemen. Indien ik jouw gegevens daarna niet meer voor een ander doeleinde nodig heb, bijvoorbeeld indien je niet van mijn diensten gebruik gaat maken, dan zal ik deze gegevens verwijderen. Omdat er ik een gerechtvaardigd belang bij heb om na een tijdje nog te kunnen terugzien wie om welke redenen met mij contact heeft gezocht, zal ik deze gegevens tot 1 jaar na ons laatste contactmoment bewaren.
b. Nieuwsbrief: Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je van mijn diensten gebruik gemaakt of je dat wellicht in de toekomst zou willen en je daarom hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief. Om je een nieuwsbrief te kunnen sturen, verwerk ik jouw gegevens, waaronder jouw naam en jouw emailadres. Onderaan iedere nieuwsbrief bied ik je de mogelijkheid je weer uit te schrijven voor mijn nieuwsbrief. Ik bewaar jouw gegevens voor dit doeleinde en zal jouw gegevens verwijderen zodra je je hebt uitgeschreven voor mijn nieuwsbrief, tenzij ik jouw gegevens nog voor een ander doeleinde nodig heb, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst.
c. Offertes: Vraag je bij mij een offerte op, dan verwerk ik jouw gegevens, waaronder jouw contactgegevens, om je een gerichte offerte te kunnen sturen. Deze offerte zal ik gedurende 7 jaar bewaren om aan mijn wettelijke administratieplicht te voldoen, ook indien jij geen gebruik gaat maken van mijn diensten. Bovendien bewaar ik de offertes om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden en om te kunnen zien of je al eens eerder bij mij een offerte hebt aangevraagd en wat mijn aanbod was.

d. Intakegesprek: Heb jij jezelf ingeschreven voor een intakegesprek bij mij, dan verwerk ik jouw gegevens, waaronder jouw contactgegevens om contact met jou te kunnen opnemen om een intakegesprek te kunnen inplannen. Na het intakegesprek zal ik jouw gegevens verwijderen, tenzij ik jouw gegevens nog voor een ander doeleinde nodig hebt, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst.

e. Overeenkomst: Heb jij mijn aanbod aanvaard en ga je gebruik maken van mijn diensten, dan heb ik jouw gegevens nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Ik heb jouw gegevens onder andere nodig om afspraken met jou te kunnen inplannen, om je materialen toe te sturen of toegang te kunnen geven tot bepaalde online diensten. Ook zal ik naar jouw feedback op mijn diensten vragen. Deze gegevens zijn dan ook noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens verwerk ik in ieder geval gedurende de uitvoering van de overeenkomst en zal ik gedurende 2 jaar na het einde van de overeenkomst bewaren om je in de toekomst sneller te kunnen helpen.

f. Facturatie en betaling: Heb jij mijn aanbod aanvaard en ga je gebruik maken van mijn diensten, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de overeenkomst, waaronder jouw contactgegevens en financiële gegevens. Deze gegevens verwerk ik onder andere om je een correcte factuur te kunnen sturen en om jouw betaling te kunnen afhandelen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen via welke rekening er is betaald en wie de rekeninghouder is. De facturen en de financiële gegevens zal ik gedurende 7 jaar bewaren om aan mijn wettelijke administratieplicht te voldoen, ook indien jij geen gebruik meer maakt van mijn diensten.

Het kan zo zijn dat ik in sommige van bovenstaande gevallen (ook) een gerechtvaardigd belang heb om jouw gegevens te verwerken. In dat geval zal ik mijn gerechtvaardigd belang afwegen tegen jouw privacy belangen, bijvoorbeeld om mijn eigen bewijs- en rechtspositie te bewaken. Uiteraard zal ik in dit geval niet meer van jouw gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk om mijn doel te bereiken en om mijn gerechtvaardigd belang te waarborgen.

6. Met welke partijen worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens uitsluitend verwerken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zijn echter wel een aantal derden met wie ik samenwerk en die ik nodig heb voor de uitvoering van onze overeenkomst, die jouw gegevens ook verwerken. Met hen heb ik ook afspraken gemaakt om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen, mogelijk door middel van het sluiten van een verwerkersovereenkomst. Ik deel jouw gegevens met de volgende derden (waaronder mijn verwerkers):

o Hosting van mijn website;

o WordPress;

o Boekhouder/accountant;

o Mailserver en emailmarketingdiensten;
o CRM systeem;

o Betaaldiensten;

o Online dienst om toegang te geven tot jouw online leeromgeving; en

o Andere derden die bijdragen aan een goede uitvoering van onze overeenkomst.

7. Wat zijn jouw rechten?

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt ten aanzien van jouw gegevens en de manier waarop jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking daarvan. Mocht je een van onderstaande rechten willen uitoefenen, neem dan contact op met mij via info@saloncoaching.nl.

a. Inzage, rectificatie of verwijdering: Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik verwerk en je mag mij vervolgens ook verzoeken om deze te laten rectificeren of te verwijderen.

b. Beperking van de verwerking: Je hebt het recht om mij te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld omdat je persoonsgegevens niet meer kloppen, de verwerking niet meer rechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van de beslissing ten aanzien van het bezwaar dat je hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

c. Bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie of indien je niet langer reclame (direct marketing) van mij wenst te ontvangen.

d. Gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om bij mij een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou, of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

e. Intrekken toestemming: Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde van mij weer in te trekken.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos en ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek, op jouw verzoek te reageren.

8. Hoe zorg ik ervoor dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd?

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en ik neem dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@saloncoaching.nl.

9. Hoe kun jij een klacht indienen?

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens, schroom dan niet om contact met mij op te nemen via info@saloncoaching.nl. Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw klacht, op jouw klacht te reageren en je een passende oplossing aan te bieden voor zo ver dat mogelijk is.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om jouw klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Waar kun je de laatste versie van de privacy voorwaarden vinden?

Het kan zijn dat ik de privacy voorwaarden moet wijzigen, omdat ik bijvoorbeeld een andere werkwijze ben gaan hanteren. In dat geval zal de gewijzigde versie van de privacy voorwaarden op mijn website worden gepubliceerd en na publicatie direct in werking treden.

11. Welke andere belangrijke punten gelden nog ten aanzien van de privacy voorwaarden?

Deze privacy voorwaarden zullen worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze privacy voorwaarden zullen dan ook uitsluitend door een Nederlandse rechter kunnen worden beslecht. Uiteraard hoop ik dat, voordat de gang naar de rechter wordt gekozen, we eerst samen proberen het geschil op te lossen.